Blog Malayalam

റിട്ടയർമെമെൻറ് പ്ലാനിംഗ്

റിട്ടയർമെമെൻറ് പ്ലാനിംഗ്

ജീവിത സായാഹ്നത്തിലേയ്ക്ക് പണം കരുതി വെയ്ക്കുക എന്നത് സ്വന്തമായി സമ്പാദിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആണ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നിറഞ്ഞ ഒരു വിരമിയ്ക്കൽ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. നിക്ഷേപിയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഉല്പ്പന്നത്തിൽ മാത്രമായി നിക്ഷേപിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക, റിട്ടയർമെന്റിന് മാത്രമായി ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സൃഷ്ടിയ്ക്കുക തുടങ്ങിയവയും ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. അതിന് വിരമിയ്ക്കുന്ന പ്രായം, ദിവസം എന്നിവയിലെല്ലാം വ്യക്തത വേണം. ഇത് കൂടാതെ വിരമിയ്ക്കലിന് ശേഷവും തുടരാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിൽ പണം സമ്പാദിയ്ക്കുന്നയാളെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മരണശേഷമോ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും നോമിനിയെ നിശ്ചയിയ്ക്കുക, ഒരു വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുക തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻറെ സഹായം തേടിയാൽ ഈ നടപടി ക്രമങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതിൻറെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാം. താഴെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിരമിയ്ക്കൽ സന്തോഷകരമാക്കൂ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

വാർധക്യത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് കൊണ്ട് വിരമിയ്ക്കൽ മുന്നിൽ കണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിരമിയ്ക്കുന്നതിന് ശേഷം പുതിയ ഒരു പോളിസി എടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാവില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നേരത്തെ ഉചിതമായ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.

എമർജൻസി ഫണ്ട്

എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടാകണം. അത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻറെ രൂപത്തിലോ എളുപ്പത്തിൽ പിൻവലിയ്ക്കാവുന്ന മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടിൻറെ രൂപത്തിലോ ആവാം. 12 മാസത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മാസച്ചിലവ് ആകണം എമർജൻസി ഫണ്ട്.

പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ട് അഥവാ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്‌കീം

പ്രൊവിഡൻറ് ഫണ്ടിലോ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്‌കീമിലോ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക. ഈ ഫണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന് പ്രത്യേകമായി മാറ്റി വെയ്ക്കുക.

ഡെബ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും ചേർന്ന ഒരു സംതുലിതമായ പോർട്ട്ഫോളിയോ

റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ടിലെ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം. അത് വേഗത്തിൽ എടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നിക്ഷേപതിന്റെ രൂപത്തിൽ ആക്കണം. 75 ശതമാനം ഫണ്ട് ഡെബ്റ്റ് ലും ബാക്കി 25 ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയിലും നിക്ഷേപിയ്ക്കുക. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നിക്ഷേപത്തെ ബാധിയ്ക്കില്ല. എന്നാൽ വിരമിയ്ക്കലിന് ശേഷമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈയിലുള്ള 50 ശതമാനം ഫണ്ട് കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ബാക്കി ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക. ഡെബ്റ്റ് ലെ നിക്ഷേപം സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ആദായം ഉറപ്പ് വരുത്തുമെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ധന സമ്പാദനത്തിന് സഹായിയ്ക്കും.

എൻ സി ഡി (നോൺ കോൺവെർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചർസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഡെബ്റ്റ്

എൻ സി ഡി യിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ആദായം ലഭിയ്ക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഇത് മികച്ച ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്.

ഡയറക്ട് ഇക്വിറ്റി

ഡയറക്ട് ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 1% അല്ലെങ്കിൽ 2 % എന്ന നിരക്കിൽ ഡിവിഡൻറ് ലഭിയ്ക്കും. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താൽ ഒരു വാടക വീടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്ന ആദായം 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. അതിനാൽ വിരമിയ്ക്കൽ കണക്കിലെടുത്ത് മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ നേരത്തെ വാങ്ങിയാൽ വിരമിയ്ക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും മികച്ച യു ഒരു തുക ലഭിയ്ക്കും.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് – വാടക വരുമാനം

നാണയപ്പെരുപം വർദ്ധിച്ചാലും കാര്യമായി ബാധിയ്ക്കാത്തതാണ് വാടക വീടിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. അതിന് കാരണം നാണയപ്പെരുപ്പം വാടക കൂട്ടാൻ തടസ്സമാകില്ല എന്നതാണ്. ഇത് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ആദായം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.

ആന്വിറ്റി

7 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം ഒരു തുക അടയ്ക്കുകയും അതിന് ശേഷം പെൻഷൻ പോലെ മാസം തോറും ആദായം ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആന്വിറ്റി. വിരമിയ്ക്കൽ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ യോജിച്ചതാണ് ഇത്. മികച്ച ആന്വിറ്റി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്.

ഹോബി

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇത് നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.

വിരമിയ്ക്കൽ ജീവിതത്തിന് നേരത്തെ ഒരുങ്ങുന്നവരുടെ പൊതുവായ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇതായിരിയ്ക്കണം. സ്ഥിരമായ ആദായവും അതോടൊപ്പം ധന സമ്പാദനവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപം വിനിയോഗിയ്ക്കുക.

Blog Malayalam

ഡെബ്റ്റോ ബോണ്ടോ

ഡെബ്റ്റോ ബോണ്ടോ

നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പരിപാടി ആണ്. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് മതി പരാജയങ്ങൾക്ക് കരണമാവാൻ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ നിക്ഷേപ സാദ്ധ്യതകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകൾക്കിടയിൽ മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ഏറെ അവബോധം ഇന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇക്വിറ്റിയിലാണോ ഡിബഞ്ചറിലാണോ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിബഞ്ചറിനെ കുറിച്ചും ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചുമാണ്.

ഇക്വിറ്റിയും ഡിബഞ്ചറും

ഗവണ്മെന്റ് ആയാലും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയാലും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ രീതി ഇക്വിറ്റി ആണ്. ഇതിൽ സ്ഥാപനത്തിൻറെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഷെയറിലൂടെ നിക്ഷേപകർക്ക് കൈമാറുന്നു. ഇതിൻറെ അനന്തര ഫലം എന്തെന്നാൽ സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിലായാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിയ്ക്കുന്നു. മറിച്ച്‌ സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലായാൽ നിക്ഷേപകന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ രീതി ഡിബഞ്ചർ ആണ്. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിൽ ഡിബഞ്ചർ അഥവാ കടപ്പത്രങ്ങൾ നൽകുക. ഈ നിരക്കിന് കൂപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നിക്ഷേപകൻ 10 ശതമാനം നിരക്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിയെന്ന് വെയ്ക്കുക. സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും ലാഭത്തിലാണെങ്കിലും വർഷം 10 ശതമാനം നിരക്കിൽ നിക്ഷേപകന് പലിശ നല്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് ബാധ്യത ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റിയിൽ സ്ഥാപനത്തിൻറെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിക്ഷേപകരിൽ ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറിൽ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പലിശ നിരക്കിൽ കടപ്പത്രം നൽകുന്നു. ഇക്വിറ്റിയിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഒരു പോലെ സഹിയ്ക്കാൻ നിക്ഷേപകർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറിൽ നിക്ഷേപകന് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ ആദായം ലഭിയ്ക്കും. സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ എന്നത് ഈ ആദായത്തെ ബാധിയ്ക്കില്ല.

ഡിബഞ്ചർ റേറ്റിംഗ്

ഒരു ഡിബഞ്ചറിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്നത് പലരെയും കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. എല്ലാ ഡിബഞ്ചറിനും റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഒരു റേറ്റിങ് നല്കും. ഈ റേറ്റിംഗ് നല്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻറെ കടം തിരിച്ചടക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുടെയും ജനപ്രീതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതും വിശ്വസനീയവുമായ ഡിബഞ്ചറിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക.

റിസ്ക് സാധ്യത

ഇക്വിറ്റിയായാലും ഡിബഞ്ചറിലായാലും റിസ്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡർ നേട്ടമുണ്ടാകും, മറിച്ച്‌ നഷ്ടം വന്നാൽ സഹിയ്ക്കാനും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും ഇക്വിറ്റിയിൽ പരിധിയില്ല. ഡിബഞ്ചറിൽ സ്ഥാപനം നഷ്ടത്തിലായാലും ലാഭത്തിലായാലും പലിശ നല്കാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ് സ്ഥാപനം. കൃത്യമായി ഒരു വരുമാനം ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഡിബഞ്ചറാണ് നല്ലത്.

ഓർത്തിരിയ്‌ക്കേണ്ടത്:

  • നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതും വിശ്വസിക്കത്തക്കതുമായ ഡിബഞ്ചറിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുക.
  • സ്ഥാപനത്തിന് കടം വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, നിക്ഷേപകൻ നഷ്ടത്തിലാകും. സുരക്ഷിതമായ ഗവണ്മെന്റ് ബോണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
  • നല്ല മ്യൂച്ച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നത് നല്ല ആദായം ഉറപ്പാക്കും.

ഇക്വിറ്റി ആയാലും ഡിബഞ്ചർ ആയാലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ എന്നും റിസ്ക് സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും ഗുണവും ദോഷവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിക്ഷേപകരെ സഹായിയ്ക്കും.

podcast

How to Select Funds in Equity Mutual Funds‪?‬

How do equity based mutual funds work? What type of funds must you invest in when you think of equity mutual funds?

These are some of the questions around equity mutual funds which this podcast episode addresses and aims to answer for you.

Money Talks with Nikhil is formed with an intent to inspire more people to get on to the path of their wealth creation and financial independence.

Blog Blog English

DEBTS OR BONDS – A VIABLE OPTION

Investments are often made on tricky roads; a wrong choice would often lead to heart aches.

This makes clear understanding of the investment options, benefits, and its outcome a must.

Let us take the case of mutual funds, There is enough awareness about mutual funds these days, but have you realised that they are invested in equity or debentures?

Here let us talk in brief about debenture and how they are different from equity.

As an investor, one must have a clear perspective about equity and debentures and the pros and cons of investing in each of these.

Equity and Debentures

Be it government, company or a corporate, two kinds of fund sourcing is carried out.

The first kind is equity where the transferring of ownership of the company to the investors and issuing shares occur. The outcome is investor will be on loss if the company is on loss whereas he makes dividend when the company is on profit.

The second kind is issuing debentures as debt at a certain rate known as coupon. For example, if an investor buys debenture/debt/or bond at 10 percent interest rate from a company, the company is liable to pay that 10 percent interest every year irrespective of whether it is at loss or gain.

Now what differentiates the equity and debentures is that in equity- the ownership of the company rests on investors while in debentures- debt is issued at a certain rate and the company is liable to pay the debt amount and the interest.

Debenture Rating

How do we know whether to invest in a specific debenture or not?

Every debenture is given a rating by the rating agency. The rating is given considering the repaying capacity and the goodwill of the company. So, make sure to invest in those debentures with a good rating.

Risks Involved

Investing in equity and debentures has its risks involved. If the company is on profit, equity holders make dividend and at the same time bears loss in case of the reversal.

The margin of profit and loss is unlimited in case of equity.

In debentures, company is liable to pay a certain amount as interest to the investors irrespective of its financial condition. For those who seek regular income, debentures serve better.

Do and don’ts

  • Make sure to invest in debentures with good rating and those that are trustworthy.
  • Remember that if the company defaults the debenture, the investor will be at loss. Going for secure bonds of government organisations bring better result.
  • Investing in good mutual funds ensures average or minimum return as mutual funds are diversified holdings.

Be it equity or debentures, investments involve risk. But understanding the merits and demerits of both helps the investors to take a decision depending upon their financial situation.

 

podcast

How is Debt Fund different from Equity Fund?

There are many kinds of Mutual Funds available. But how would you choose the right one for you?

In this podcast episode, we hope you be informed of two mutual funds in particular- debt and equity funds so that your understanding of the various functions of these funds helps you make investment decisions. Listen here: